De Rommelaar - Romershovense wandelclub
Privacyverklaring
Copyright © 2009
Hervé Tavernier
herve.tavernier2@telenet.be
Lid VWF L082Contact
Beste wandelvrienden
Zoals alle verenigingen valt ook onze wandelclub onder de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation). Dit betekent dat onze vzw verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens.
Als u na het doornemen van onderstaande privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze secretaris: Hervé Tavernier - Romershovenstraat 194 - 3730 Hoeselt - Tel. 089-41 34 20 en 0499 - 711 520 of e-mail: herve.tavenier2@pandora.be
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten en personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.

 
Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•ledenadministratie en dienstverlening aan leden
•ledengegevens doorgeven aan onze overkoepelende federatie Wandelsport Vlaanderen (WSVL)
•het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

•het bekomen van subsidiëring door de overheid (gemeentelijke sportdienst)
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:
•persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
•privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
•rijksregisternummer
•persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformu-lieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen via de federatie.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deel-nemen aan activiteiten van de vereniging. Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet ontvangen van onze informatie.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit blijft beperkt tot onze federatie Wandelsport Vlaanderen (WSVL)
Verstrekking aan derden - ontvangers

Ook hier blijft dit beperkt tot onze federatie Wandelsport Vlaanderen (WSVL). Met deze partij maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Bewaartermijn
WSV De Rommelaar vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Uw gegevens worden maar zolang bewaard zolang als uw lidmaatschap duurt.

Beveiliging van de gegevens
Alle personen die namens WSV De Rommelaar vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken
Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
WSV De Rommelaar vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. U zal dan de gewijzigde versie per brief ontvangen Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Contacteer ons als je deze wilt raadplegen.

Met vriendelijke wandelgroet

Ronny Freson - voorzitter
Startpagina

Kalender&kaarten

Verslagen

Foto's

Privacy